• شکاف لب و کام

    شکاف لب و کام

    در هر ۷۰۰ تا ۸۰۰ مورد تولد یک مورد شکاف دیده می‌شود که می‌تواند از یک شکاف منفرد در نرم کام تا شکاف‌هایی در هر دو کام (نرم و سخت)، زائده لثوی استخوانی فک فوقانی و لب باشد. یکی از روشهای ویژه تقسیم بندی شکاف‌ها که به وسیله وئاو پیشنهاد شده به شرح زیر است:

    Read more →
ما را در گوگل حمایت کنید