• کودکان در کسب گفتار و زبان ناموفق

    کودکان در کسب گفتار و زبان ناموفق

    چرا کودکان در کسب گفتار و زبان ناموفق هستند؟ کودکان به سه دلیل  ممکن است در کسب زبان گفتاری ناموفق باشند. *  به دلیل ناتوانایی های شناختی و رشدی شدید *  به دلیل نقص های نورولوژیکی شدید *  ترکیبی از دومورد قبل همچنین بسیاری از کودکان به دلیل آسیبهای وارده بر سر در پی یک

    Read more →
ما را در گوگل حمایت کنید